גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 20
JavaScript - ביצוע מותנה זמן - setTimeout & setInterval including delayed AJAX request

מה עוד כדאי ללמוד?