גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 13
JavaScript - מתודות של מערכים: Array Filter, Map, Find, findIndex - Arrays Methods

מה עוד כדאי ללמוד?