גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 29
Git - git init, git add, git commit, git push, branches, git checkout, git merge, GitHub Intro, VSCode GitLens
תגובות
את זה כבר למדתם?
יסודות HTML - element, tag, attribute, value, HTML structure, head, body, a href, img src, table ועוד
17.03.20
חינמי
JavaScript ES6+ - Arrow functions, this context
17.03.20
למנויים
סיכום הקורס - מה ראינו ומה עוד נשאר ללמוד
17.03.20
למנויים
איך משתמשים ב GitHub? דוגמאות לספריות, Issues, Pull Requests וטיפים
17.03.20
למנויים
יסודות CSS - CSS Selectors, CSS Properties
17.03.20
למנויים
JavaScript ES6+ - Rest Parameters & Destructuring objects and arrays & Default parameters
17.03.20
למנויים
JavaScript Promise, Async Await
17.03.20
למנויים
יסודות Node.JS & Express.JS - require, package.json, הקמת שרת וניתובים (routes)
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 1 - מה הצורך בפריימוורק? שימוש בסיסי, Data - Model & Template, Attributes Binding, v-if, v-show, v-for
17.03.20
למנויים
JavaScript - תנאים של או/וגם - AND OR Conditions, Ternary conditions, Strings manipulation)
17.03.20
למנויים
JavaScript - תרגול השימוש במערכים - Arrays
17.03.20
למנויים
Express.js - שימוש ב Node-Fetch לבדיקת ניתוב - routes
17.03.20
למנויים