גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 9
JavaScript - תנאים של או/וגם - AND OR Conditions, Ternary conditions, Strings manipulation)

מה עוד כדאי ללמוד?