גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 26
JavaScript ES6+ - Rest Parameters & Destructuring objects and arrays & Default parameters

מה עוד כדאי ללמוד?